Ediční řada Aquinata

O prozřetelnosti a předurčení

O prozřetelnosti a předurčení

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 392 str.

Jak sloučit existenci Boha, který je všemohoucí, vševědoucí, vševládný a v nejvyšší míře dobrý se světem, v němž existuje náhoda, svoboda rozhodování a zlo? Je jedním z ustálených klišé současnosti, že křesťané na podobné otázky nedokážou odpovědět. Že může být až neslušné, nabubřelé či rouhavé se o to vůbec snažit. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři průhled do myšlenkového světa autora, kterému to nikdo neřekl. Otázky Boží prozřetelnostní péče o svět a neomylného vedení předurčených ke spáse jsou tématem, ke kterému se Tomáš vrací celý svůj život: Disputované otázky o pravdě 5–7 ukazují, jak se k těmto problémům stavěl na počátku svého univerzitního působení v roli mistra. Překlad a úvodní studie: Justin Dvorský OP. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Akvinata.

 • Cena: 440 Kč
Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

 • David Svoboda,
 • brož., 224 str.

Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence?

Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

 • Cena: 265 Kč
O Boží moci II

O Boží moci II

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 408 s., překlad Karel Floss, rok vydání 2016

Druhý díl překladu Disputovaných otázek O Boží moci (De potentia) přináší otázky 3 a 4, které se zabývají problematikou stvoření.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 430 Kč
O Boží moci I

O Boží moci I

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 248 str.

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách. Dílo vznikalo v Římě v letech 1265–1266, a badatelé se dokonce domnívají, že jde o jakési průzkumné texty před závěrečnou redakcí první části Sumy teologie, především otázek 75–89. První díl překladu QD De potentia přináší otázky 1 a 2, které se zabývají Boží potencí obecně a plodivou potencí v Bohu.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 290 Kč
Otázky o ctnostech II

Otázky o ctnostech II

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 328 str.

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše), Otázky o ctnostech se omezují na naději a lásku. Na rozdíl od Kompendia teologie, které mělo být praktickou jednoduchou příručkou, jsou Otázky o ctnostech řazeny standardním způsobem schématu disputace. Část o lásce je výrazně rozsáhlejší a je doplněna i krátkou otázkou zaměřenou na bratrské napomenutí, které je praktickým projevem lásky k bližnímu. V tomto svazku se nachází otázky 2-4, tedy o lásce, o bratrském napomenutí a o naději.

 • Cena: 350 Kč
Komentář k Etice Nikomachově

Komentář k Etice Nikomachově

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 236 str.

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro Aristotela a Tomáše takové, jaké můžeme vidět u ctnostného člověka. Kde je ale ten vzorový příklad ctnostného člověka? Aristotelés na tuto otázku přímo neodpovídá, protože předpokládá, že rozumný člověk má takový vzor takřka před očima ve vznešeném Athéňanovi. Pro Tomáše je to především Kristus a světci, ale z filosofického hlediska musí věc uchopit jinak, proto definuje ctnostného člověka jako toho, kdo neuhýbá z cesty, na niž ho postavila jeho přirozenost: "člověk, jaký má být".

 • Cena: 260 Kč
Otázky o ctnostech III

Otázky o ctnostech III

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 116 str.

Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti. V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) probírá Tomáš ctnosti obecně, poté se zabývá božskými a nakonec kardinálními ctnostmi. První otázka (O ctnostech obecně) byla v českém překladu vydána v roce 2012. Přítomný svazek představuje pátou otázku, která se zaměřuje na ctnosti kardinální.

 • Cena: 140 Kč
Otázky o ctnostech I

Otázky o ctnostech I

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 260 str.

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí „vědu o dobrém životě“ na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k reálné změně k lepšímu.

 • Cena: 290 Kč
O dobru

O dobru

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 208 str.

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou svých spisech: ve XXI. otázce souboru Quaestiones Disputatae De veritate a ve svém komentáři Boëthiova spisu De ebdomadibus. Obě pojednání jsou představena v této publikaci spolu s úvodní studií, která zařazuje Tomášúv koncept dobra do souvislostí dobových diskuzí.

 • Vyprodáno, 232 Kč
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

 • David Svoboda,
 • brož., 280 str., formát B5

Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat.

 • Cena: 325 Kč
O důvodech víry

O důvodech víry

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 96 str.

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám považován za křesťanskou herezi a kontroverze s ním měly čistě polemický ráz, na počátku 13. století se začínají objevovat pokusy - především zásluhou františkánů a dominikánů - o šíření misie mezi muslimy v Orientu a v Evropě. Zatímco františkáni se orientují na praktickou pastorační činnost (být příkladem a vyzývat k obrácení), dominikáni se snaží o intelektuální konfrontaci s islámem. K těmto pokusům patří i Tomášovo pojednání O důvodech víry (De rationibus fidei), obsahově velmi podobné Sumě proti pohanům. I zde se Tomáš snaží představit křesťanskou víru tak, aby jeho argumentace byla srozumitelná rovněž pro nevěřící.

 • Pouze jako e-kniha, 76 Kč
Výklad vyznání víry a Desatera

Výklad vyznání víry a Desatera

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 224 str.

Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazyk a styl těchto kázání - konkrétní, určovaný denní zkušeností a úctou k Božímu slovu. Díky své hloubce a jasnosti k nám jeho homilie promlouvají i dnes.

 • Pouze jako e-kniha, 140 Kč
Tři dopisy Tomáše Akvinského

Tři dopisy Tomáše Akvinského

 • Pavel Blažek,
 • 112. str.

Publikace, kterou zde čtenáři předkládáme, obsahuje tři listy Tomáše Akvinského v českém překladu, doplněné o úvodní studie a bibliografii ke každému z nich.

 • Cena: 125 Kč
Tomismus čtyřiadvaceti tezí

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

 • Filip Štěpán, Machula Tomáš ,
 • 232 str.

V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby.

 • Cena: 245 Kč
O separovaných substancích

O separovaných substancích

 • Tomáš Akvinský,
 • bilingva, 228 str.

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés. Ve druhé části traktátu vykládá Tomáš katolickou nauku o andělech, která je založena na Písmu svatém, na učení církevních otců a na odkazu Dionýsia Areopagity, který „vynikl nad ostatní myslitele ve výkladu toho, co náleží duchovým substancím“. Tato teologická část zůstala bohužel nedokončena a tvoří podstatně menší část spisu. Traktát tedy zůstal především důležitým a bohatým zdrojem poznání klíčových aspektů Tomášova metafyzického myšlení.

 • Cena: 240 Kč
Kompendium teologie

Kompendium teologie

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 292 s.

Tomáš sám prezentuje toto dílo jako stručné shrnutí toho, co je pro víru podstatné a co je nutno mít neustále před očima. Stěžejním schématem výkladu je trojice víra – naděje – láska, tedy božské ctnosti. Tomáš se však ve svém pojednání důkladně věnuje jen první z nich: od Kristova smyslově dostupného lidství se dostává k tomu, co je na tomto světě vidět pouze očima víry a k čemu dospějeme jako k definitivnímu cíli našeho života ve věčnosti.

 • Cena: 310 Kč
Rozprava s řeckými teology

Rozprava s řeckými teology

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 160 stran

Spis v latině nazývaný Contra errores Graecorum je rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců (tzv. libellu). Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.

 • Cena: 165 Kč
Otázky o svědomí

Otázky o svědomí

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 232 s.

Otázka O vyšším a nižším rozumu, O synderezi a O svědomí patří do rozsáhlejšího souboru Quaestiones disputatae De veritate. Překlad a úvodní studie Martina Štěpinová. Latinsko-český text. Vyšlo v řadě Akvinata.

 • Cena: 235 Kč
Otázky o duši

Otázky o duši

 • Tomáš Akvinský,
 • bilingva, 392 str.

Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Český a latinský text. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula.

 • Pouze jako e-kniha, 200 Kč
O stvoření. Výběr otázek z Teologické sumy.

O stvoření. Výběr otázek z Teologické sumy.

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 80 str.

Další výběr textů z Teologické sumy (ST I, ot. 44-49) si všímá filosofických aspektů nauky o stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka počátku světa, téma rozmanitosti věcí v našem světě a otázka zla. Úvod a překlad Tomáš Machula.

 • Cena: 95 Kč
Tomáš a Kajetán o analogii jmen

Tomáš a Kajetán o analogii jmen

 • Petr Dvořák,
 • biling. brož., 192s.

Kniha kromě úvodní studie obsahuje soubor nejdůležitějších Tomášových textů k danému tématu a překlad Kajetánova spisu "O analogii jmen", jenž se stal mezi Tomášovými žáky na dlouhou dobu určujícím v otázce možnosti a způsobu analogické výpovědi.

 • Cena: 180 Kč
Rozdělení a metody vědy

Rozdělení a metody vědy

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 136 s.

5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. Dvojjazyčně (lat.-čes.), s úvodní studií Tomáše Machuly.

 • Pouze jako e-kniha, 82 Kč
O lásce. Výběr otázek z Teologické sumy.

O lásce. Výběr otázek z Teologické sumy.

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 248 s.

Filosofický jazyk sv. Tomáše ukrývá hlubokou zkušenost lásky a jemně rozlišuje všechny její podoby. Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil K. Šprunk.

 • Pouze jako e-kniha, 130 Kč
O pravdě, o mysli

O pravdě, o mysli

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 360 s.

Přeložené otázky De veritate a De mente patří mezi 27 otázek širšího stejnojmenného pojednání De veritate z Questiones disputatae. V první z nich se sv. Tomáš ptá po povaze pravdy, v druhé si všímá především toho, jak je v mysli zobrazena podoba božské Trojice. Dvojjazyčný text.

 • Pouze jako e-kniha, 140 Kč
O zákonech v Teologické sumě

O zákonech v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • epub, mobi, 144 s.

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka.

 • Pouze jako e-kniha, 90 Kč
De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě

De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě

 • Tomáš Machula,
 • brož., 80 s.

Esej neřeší primárně problém věčnosti světa, ale na tomto příkladě ukazuje způsob myšlení a argumentace sv. Tomáše, zařazuje ho do kontextu předcházejících i následných myšlenkových směrů a ukazuje na moderní perspektivy řešení této otázky. Esej je doplněna překladem Tomášova dílka De aeternitate mundi.

 • Cena: 80 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]