Ediční řady

Jeruzalémská bible

je moderní překlad Bible, který vznikl na základě výzkumů Jeruzalémské biblické školy ve Svaté zemi. Originální francouzský text se stává předlohou překladů do dalších jazyků. V českém jazyce nejprve vycházely jednotlivé sešity pracovního vydání, od roku 2009 vychází jednosvazková Jeruzalémská bible v mnoha podobách. Podrobněji viz Jeruzalémská bible.

Aquinata

sdružuje překlady děl svatého Tomáše Akvinského. Nemůže sice obsáhnout celek ani větší část díla Andělského učitele, ale dává ochutnat z různých pohárů jeho moudrosti: vedle několika částí z Teologické sumy zde najdeme některé Disputované otázky (dvojjazyčně česko-latinsky), ale i ucelená díla a dílka, vše s úvodními studiemi.

Summa theologiae

Konečně jsme sebrali odvahu k činu, k němuž nás povzbuzují obdivovatelé Tomáše Akvinského již mnoho let: začínáme vydávat nový překlad Teologické sumy! Následujeme – a věříme, že i vylepšujeme – příklad našeho prvorepublikového předchůdce, dominikánské edice Krystal. Uvědomujeme si náročnost takového úkolu a musíme se ho ujmout s rozvahou a rozumem – proto počítáme s horizonty nikoli let, ale desetiletí (snad ne staletí). Výsledkem by měl být 1–1,5m tmavomodrých hřbetů ve vaší knihovně – rezervujte si, prosíme, toto místo za 50 let!

Thesaurus

jako dobrý hospodář vynáší z pokladů církve věci staré i novější. Najdeme zde nejen autory spjaté s dominikánskou tradicí, ale i starší klasiky, kteří stojí v základech teologie a duchovního života celé západní církve, stejně jako novověká díla, jejichž kvalitu a trvalou hodnotu již prověřil čas.

Patristika

Spisy církevních otců z prvních staletí křesťanství zůstávají stále pramenem nauky církve a stálou inspirací pro víru. Ediční řada Patristika se snaží zpřístupnit texty církevních otců co nejširšímu čtenářskému publiku, proto není pojata přísně vědecky, ale spíše popularizačně. Pomůže kněžím při přípravě kázání a katechezí, bohoslovcům při studiu a všem křesťanským čtenářům při objevování pokladu víry, který je uložen v patristických dílech.

Teologie

se snaží vyplňovat mezery v současné české teologické produkci, především v oblasti věrouky. Jedná se hlavně o překlady z románské jazykové oblasti, ale své místo zde mají i významní domácí autoři. Kromě publikací učebnicového typu zde najdeme též dokumenty magisteria církve.

Liturgie

„Již ano a ještě ne“ – tento výrok teologa Oscara Cullmanna se nejčastěji cituje v souvislosti s putující církví. V užším smyslu se týká liturgie jako nejvlastnějšího úkonu církve, v němž se již podstatně uskutečňuje to, co ještě nezakoušíme v plnosti. Nakladatelství Krystal OP ještě zužuje smysl tohoto bonmotu, když ho vztahuje na novou ediční řadu Liturgie – která již existuje, ale ještě ne ve své plnosti. Jejím cílem je představovat současnou podobu liturgie, její historický vývoj, ale především její neměnný obsah a spojitost s duchovním životem. Zatím nabízí nepatrný počet titulů, ale na redakčním stole již čekají další...

Filosofie

zaměřuje se na aristotelsko-tomistickou filosofii, která si svým realismem znovu získává staronovou přízeň. Kromě jiného poskytla terminologii i myšlenkové vzorce nauce církve. Bez tohoto filosofického rámce se lze jen těžko orientovat v učení o stvoření, o Trojici, o Vtělení, o eucharistii.

Dominicana

seznamuje čtenáře s dominikánským řádem, s jeho světci, významnými osobnostmi, historií, spiritualitou…

Spiritualita

by měl být založen v poznání. Kdo více poznává, více miluje. Dílka, která sdružuje tato řada, jsou charakteristická právě tím, že staví duchovní život na hlubokém pronikání do tajemství Božího života, do tajemství církve i lidského bytí.

 
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]