Ediční řada Filosofie

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

 • David Svoboda,
 • brož., 224 str.

Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence?

Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

 • Cena: 265 Kč
Kapitoly z epistemologie a noetiky

Kapitoly z epistemologie a noetiky

 • Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka,
 • brož., 282 str.

Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit proti typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých konkrétních a podle autorů klíčových problémů teorie poznání, který by k této koncepci otevíral cestu. Autoři se nepokoušejí vyčerpávajícím zůsobem vyrovnat s každou relevantní námitkou, ale spíše načrtnout jistý fi losofi cky relevantní obraz, hodný dalšího rozpracování a obhajoby.

 • Cena: 320 Kč
Novověká ústní disputace

Novověká ústní disputace

 • Lukáš Kotala,
 • brož., 172 str.

Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe.

 • Cena: 210 Kč
Tomistická filosofická antropologie

Tomistická filosofická antropologie

 • David Peroutka,
 • 200 str.

Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek.

Vychází v říjnu 2012 v edici Filosofie.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 230 Kč
Úvod do logiky aristotelské tradice

Úvod do logiky aristotelské tradice

 • Dvořák Petr, Novák Lukáš,
 • 220 str.

Kniha pojednává o aristotelské logice tak, jak ona reflektovala sama sebe. Cílem autorů je představit aristotelskou logiku „zevnitř“: nikoliv jako překonanou historickou fázi vývoje, nýbrž jako svébytný propracovaný systém, který je vybudovaný na vlastních filosofických předpokladech a který nelze dobře pochopit, bude-li interpretován z hlediska logiky moderní. Kniha obsahuje rejstřík, příklady a praktická cvičení.

 • Cena: 240 Kč
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

 • David Svoboda,
 • brož., 280 str., formát B5

Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat.

 • Cena: 325 Kč
Základy aristotelsko-tomistické filosofie

Základy aristotelsko-tomistické filosofie

 • Joseph Gredt,
 • brož. 584 s.

O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená, „třetí“ scholastika v 19. století. Po té stránce se jedná o dílo standardní, jak se všeobecně uznává, ačkoliv reprezentuje pouze jeden z jejích směrů, tzv. tradiční tomismus. Tato varianta třetí scholastiky je díky své staleté tradici po systematické stránce nejlépe propracována a terminologicky přesně vyjádřena, a tak představuje nejdůslednější podobu myšlenkové alternativy k novověké, subjektivismem poznamenané filosofické tradici. Tento typ scholastiky je po určité stránce plodem své doby a pro budoucnost je významný jen jako zárodek nových myšlenek ve shodě základních principů. Čtenář si v Gredtových „Základech“ povšimne mnohého, co je podmíněno zejména přírodovědeckými názory doby, kdy dílo vzniklo; protože ho však vydáváme jako historický dokument, ponechali jsme tato místa většinou bez komentáře. Překlad Gredtova díla je míněn též jako pokus o ustálení z největší části již užívané české scholastické terminologie. Vyšlo v dubnu 2009

 • Vyprodáno, 550 Kč
Filosofie přírody

Filosofie přírody

 • Tomáš Machula,
 • brož., 112 s.

Filosofie přírody je jednou z filosofických disciplín, které se v minulém století dostaly do krize. Oblast přírody je jakoby rezervována výhradně vědám speciálním – biologii, fyzice, chemii apod. V současnosti tato disciplína tápavě hledá novou identitu. Tato studijní příručka zachovává tradiční témata, která jsou pro současné myšlení udržitelná a smysluplná, ale věnuje se také aktuálním otázkám. Snahou není představit určitou dějinně filosofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.

 • Cena: 110 Kč
Osoba a bytí

Osoba a bytí

 • W. Norris Clarke,
 • brož., 120 s.

V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k filosofické antropologii, který v naší původní ani překladové literatuře dosud nemá obdobu.

 • Cena: 147 Kč
Bůh ve světle filosofie

Bůh ve světle filosofie

 • Roman Cardal,
 • brož., 240 s.

Systematická učebnice theodicey nejen pro studenty teologických fakult.

 • Cena: 230 Kč
Teologické traktáty

Teologické traktáty

 •  Boethius,
 • brož., 48 s.

Ačkoli Boethius (480-cca 526) není pro veřejnost příliš známou postavou, patří mezi nejvýznamnější osobnosti své doby. Jeho dílo ovlivnilo celé následující dějiny filosofie a teologie. Kromě jiného je mu připisováno pět teologických traktátů: autor v nich řeší především trinitární a christologické problémy, které souvisejí s nově se objevujícími herezemi (arianismem, monofysitismem, nestorianismem).

 • Cena: 54 Kč
Tomáš o lidském duchu

Tomáš o lidském duchu

 • Anthony Kenny,
 • brož., 152 s.

Autor je velký znalec Tomášovy filosofie a zasvěceně ji přibližuje současným čtenářům. Kniha nemá přísně systematickou formu, spíše sleduje ty části Teologické sumy, jež obsahují nejvyzrálejší formulaci Tomášovy filosofické psychologie. Výklad je doprovázen rozsáhlými citáty z Tomášových děl.

 • Cena: 117 Kč
1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

 • Jiří Fuchs,
 • 192 s.

Rozvržení celého cyklu klasické filosofie, která vychází z aristotelských inspirací, a předběžnou orientaci v této disciplíně poskytuje první část knihy - Úvod do filosofie. Tradiční logika jakožto filosofická disciplína se neredukuje na pouhý návod správného myšlení. Zpracovává i teoretická témata a klade důraz na odůvodnění svých poznatků, čímž rozptyluje domněnky o jejím překonání.

 • Pouze jako e-kniha, 100 Kč
2. Kritický problém pravdy (noetika)

2. Kritický problém pravdy (noetika)

 • Jiří Fuchs,
 • 176 s.

Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu.

 • Pouze jako e-kniha, 70 Kč
3. Návrat k esenci (ontologie)

3. Návrat k esenci (ontologie)

 • Jiří Fuchs,
 • 152 s.

Třetí svazek z řady klasické filosofie je věnován ontologii, která reflexí pojmu jsoucna zkoumá vše, co je či může být.

 • Cena: 137 Kč
4. Bůh filosofů (theodicea)

4. Bůh filosofů (theodicea)

 • Jiří Fuchs,
 • 152 s.

Dnes je metafyzika o Bohu obtížena silnou nedůvěrou. Proto je celému výkladu předřazena kritická reflexe některých moderních filosofických i teologických směrů, které ústí v agnosticismu.

 • Cena: 137 Kč
5. Problém duše (1. část antropologie)

5. Problém duše (1. část antropologie)

 • Jiří Fuchs,
 • 152 s.

V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřeba zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu.

 • Cena: 137 Kč
6. Problém osobnosti (2. část antropologie)

6. Problém osobnosti (2. část antropologie)

 • Jiří Fuchs,
 • 280 s.

Druhá část antropologického tématu, diskuze s převládajícími směry soudobého myšlení na téma lidského určení a osobní zralosti.

 • Cena: 248 Kč
7. Předpoklady nerelativizované etiky

7. Předpoklady nerelativizované etiky

 • Jiří Fuchs,
 • brož., 192 s.

Hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti.

 • Cena: 195 Kč
Kritické úvahy I

Kritické úvahy I

 • Jiří Fuchs,
 • sešit, 72 s.

Sborníky krátkých filosofických prací.

 • Cena: 21 Kč
Kritické úvahy II

Kritické úvahy II

 • Jiří Fuchs,
 • sešit, 88 s.

 • Cena: 30 Kč
Kritické úvahy III

Kritické úvahy III

 • Jiří Fuchs,
 • sešit, 68 s.

 • Cena: 35 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]